Boys BB V, JV, & C Squads vs DLB (home)

Friday, February 23rd, Bottineau HS, 301 Brander St., Bottineau, ND

4:15PM / C Squad

5:45PM / JV

7:15PM / Varsity