Braves Varsity Hockey vs. Devils Lake @ Rugby

Tuesday, November 22nd @ 7:30PM